Beleidsplan

Strategie

Belangrijkste uitgangspunten van de stichting zijn:

• Het voorzien in financiële steun aan onderwijs- en beroepsopleidingsprojecten die kansen scheppen aan kansarme kinderen
• Bestuursleden van de stichting ontvangen in geen enkele vorm een financiele bijdrage noch krijgen zij een vergoeding voor gemaakte kosten zoals reis- en verblijfkosten voor project bezoeken. Naast de kosten van het internetdomein en de website van de stichting (10 USD per maand) is er geen sprake van andere overheadkosten. Alle donaties worden volledig besteed aan de projecten waarvan de financiële verslagen beschikbaar worden gemaakt voor donateurs
• In het scenario dat de stichting zou worden geliquideerd worden de resterende middelen aan een goed doel met een vergelijkbare missie als DaLimit gedoneerd

Missie

Dalimit is een initiatief gebaseerd op het idee van delen van bovenmatige rijkdom en kennis door deze ter beschikking te stellen voor educatieve doeleinden voor jongeren in landen waar dit minder toegankelijk is. Het onderwijs moet gericht zijn op het creëren van onafhankelijkheid die kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties en daarmee helpt bij het creëren van een meer duurzame samenleving.

DaLimit wordt niet door enige vorm van religie, speciaal geloof en / of manier van leven gebonden. DaLimit gaat uit van delen wat gedeeld kan worden.

Activiteiten van de stichting

De activiteiten van DaLimit zijn gericht op het identificeren van projecten die voldoen aan specifieke criteria. Naast het feit dat de projecten binnen de eerder genoemde uitgangspunten dienen te passen werkt DaLimit alleen samen met NGO’s die minder dan 8% overhead kosten maken. Op deze wijze wordt het meeste rendement uit iedere donatie gehaald. Werving van middelen vindt plaats via individuele en zakelijke netwerken en fondsenwerving initiatieven. Daarnaast wordt middels project bezoeken door bestuursleden controle uitgeoefend op de project die worden ondersteunt.

Beleid

Huidige activiteiten en toekomstige projecten

DaLimit zal zich in eerste instantie richten op een project genaamd “Anjali-House” in Cambodja. Anjali House is een dagcentrum en helpt 120 kinderen met een kansarme achtergrond door het verstrekken van gratis onderwijs, gezondheidszorg, maaltijden, hygiëne/verzorging en toegang tot creatief onderwijs.

Anjali House bestaat uit vier programma’s. Deze programma’s zijn Onderwijs, Jong Volwassenen, Basis Verzorging en Familie Ondersteuning. Naast deze vier kernprogramma’s worden er een aantal verschillende projecten door Anjali House beheerd en vaak uitgevoerd in combinatie met NGO-partners. De belangrijkste programma’s worden allemaal gerund en geleid door Khmer personeel.

Fondsenwerving

Het Bestuur van DaLimit werft fondsen voor het project “Anjali-House” door middel van van persoonlijke en zakelijke netwerken te benaderen om een deel van het programma van Anjali-House te sponsoren. De focus ligt op projectgebaseerde donaties en op donaties middels het “sponsor een kind” programma (een maandelijkse bijdrage afhankelijk van het type sponsoring). Het verwachte bedrag dat moet worden ingezameld voor dit project zal ca. EURO 30.000 bedragen voor 2017.

Bestuur

DaLimit’s bestuursleden komen samen op periodieke basis om nieuwe projecten, de voortgang van de lopende projecten en fondsenwerving initiatieven te bespreken. Deze periodieke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, de notulen van de vergaderingen van het bestuur worden opgesteld door de secretaris en financiële inzichten worden verstrekt door de penningmeester.

Beloningsbeleid

DaLimit keert geen vergoedingen in welke vorm dan ook uit aan een van de bestuursleden. Ook reis en verblijfskosten worden door de bestuursleden uit eigen middelen betaald. Dit geldt ook voor de bezoek aan de te ondersteunen projecten. De stichting betaalt aan onafhankelijke derden voor website en domein beheer alsmede voor financiele rapportage. Alle andere beschikbare fondsen komen volledig ten goede aan de te ondersteunen projecten. In het geval van opheffing van de stichting komen alle eventueel resterende fondsen ten goede aan een van de dan lopende projecten.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is als volgt samen gesteld:
Voorzitter : Marcel Schreiner
Secretaris : Jeroen Huizer
Penningmeester : Remko Vochteloo